NORBStyremøte

NORB årsmøtet 2015

NORB årsmøtet 2015.

Tid: 11. oktober 2015
Sted: Sagveien 21
Tilstede: Per Olav Hetland, Joakim Wang, Sindre Sandvin, Fritjof C. Krogvold, Stig Rune Anvik, Tor Valen, Jon Harald Aspheim, Lena Christensen, Bjørn Thore Ottershagen og Kjetil A. Ostling.
Referat: Kjetil A. Ostling

Program:
– Åpning, velkommen
President Per Olav takket for et godt NORB seminar og ønsket årsmøtets deltagere velkommen.

– De vi har mistet.
Siden forrige årsmøte har skatenorge mistet de tidligere NORB representantene Anders Slaatsveen og Jason D`ancona. Årsmøtet trakk frem den store betydningen disse har hatt for organisering av skating og for å gi skatere i Norge gode talspersoner.

– Redegjøre for medlemsklubber som har stemmerett med to eller fire delegater.
Betalende klubber er Larvik, Holla, Stange, Asker og Sætre. NORB gjør ingen fremstøt for å drive inn kontingent, men er glad for alle klubber som på selvstendig grunnlag betaler og på den måten støtter NORB og sikrer seg stemmerett på årsmøtet.

– Redegjøre for møtets form. (Uformelt, men innenfor vedtektene).
Det er kun betalende medlemsklubber og sittende styre som har stemmerett.
Årsmøte besluttet å gi øvrige tilstedeværende tale og forslagsrett.

– Valg av møteleder og møtereferent.
Årsmøte valgte Fritjof til møteleder og Kjetil som referent.

– Årsberetning.
Årsmøte diskuterte årsberetningens innhold. Temaene for diskusjonen:

• NORB NM er NORBs sterkeste merkevare. NM i 2015 (både street og bowl i Fredrikstad og vert i Ulefoss) er evaluert som nok et vellykket arrangement. Erfaringen med å gjennomføre temabasert seminar under NM. NORB har fortsatt mål om å videreutvikle NM. Både i forhold til ulike tilbud slik som jentecamp, foto utstilling, eks. hopp ut i vannet, best trick osv. Det jobbes også for å utvikle teknologiske hjelpemidler for dømming.
• Kampanjen «support your local skateshop» prosjektet er tatt godt imot av bransjen og miljøet for øvrig.
• Spørsmålet om NORB bør tilstrebe å få midler til å dekke et eller flere betalte årsverk.
• Skating som ny gren i OL. Det legger an til å bli tatt opp som OL gren – svar får vi i august 2016. Hva skal være NORBs strategi og posisjon.
• NORB som del av idretten (NIF) eller kultur, begge under (kulturdepartementet). Hvordan sikre kulturmidler, tippemidler, frifondsmidler eller midler fra norsk idrett kanalisert til skateklubber og skateparker?
• Profilering av NORB på digitale medier. NORB har plattformer for dialog med allmenheten og klubber både på nett og facebook. NORB har få oppdateringer, men har ønske om både å bruke en lukket facebookgruppa for klubber og en åpen side i større grad. Alle som er knyttet til en klubb får delta i gruppa. Det er et dilemma for NORB om det er fornuftig med to facebook kanaler. NORB ser behovet for å etablere en klarere rolle i styret som ansvarlig for sosiale medier/ nettkommunikasjon.

Årsmøte tok årsberetningen til orientering.

– Økonomi.
Årsmøtet har som mål at de få midlene som kommer inn i forbindelse med NM og som medlemskontingent skal omsettes i aktivitet i løpet av året. NORB har derfor ikke en større konto med økonomiske reserver. Årsmøtet tok den økonomiske situasjonen i NORB til orientering.

– Innkomne forslag.
Ingen innkomne forslag.

– Valg av leder og styremedlemmer.
Styret orienterte om hvordan dagens styre er satt sammen og hvordan styret er supplert i perioden. Tilnærmingen har vært å rekruttere styremedlemmer som har særlig kompetanse og er særlige ressurser på ulike områder.
Valg:
• President: Per Olav Hetland er gjenvalgt som president.
• Styremedlem: Joakim Wang (NM og arrangements ansvarlig)
• Styremedlem: Fritjof Krogvold (Fagsjef)
• Styremedlem: Sindre Sandvin (Landslagssjef)
• Styremedlem: Gitte Christensen (Sosiale medier og jentesatsning)
• Styremedlem: Stian Sannerud (Core ansvarlig)
• Styremedlem: Kjetil Andreas Ostling (Samfunnskontakt)
• Styremedlem: Lena Christensen (Jentesatsning)
• Styremedlem: Stig Rune Anvik
• Styremedlem: Thor Valen
• Styremedlem: Bjørn Thore Ottershagen
Styret konstituerer seg selv ift. ansvar og oppgavefordeling.

– Formelt avslutte møtet.

– Sosialt samvær (skating på Mølla)

Årsmøtereferat i PDF her: NORB årsmøte 2015

Årsmøtets deltakere. Fritjof bak kamera.
Årsmøtets deltakere. Fritjof bak kamera.