NORB

NORB om nyhetssak om forslag til 50 millioner og opprettelse av ny paraplyorganisasjon for egenorganiserte

NORB  om nyhetssak om forslag til 50 millioner og opprettelse av ny paraplyorganisasjon for egenorganiserte

Hovedbudskap

NORB ble gjennom media (VG) informert om at partiet Venstre ønsker å få på plass en pott 50 millioner til opprettelse av en paraplyorganisasjon for egenorganiserte og til prosjekter. Etter at saken ble kjent har NORB gitt klar støtte til en bevilgning på 50 millioner, men også stilt seg kritisk til en helt udemokratisk fremgangsmåte for opprettelse av en paraplyorganisasjon og at midlene skal gå til prosjekter, i stede for skateparker og skatehaller. Innretningen på forslaget fra Venstre om en ny budsjettpost 315.71 – 50 millioner til opprettelse av en paraplyorganisasjon og støtte til prosjekter må derfor etter NORBs vurdering endres. Det må i budsjettets merknad presiseres som et premiss for Stortingets bevilgning, at paraplyorganisasjonen etableres etter demokratiske prinsipper og bygges opp av de eksisterende nasjonale interesseorganisasjonene. Presiseringen er nødvendig ettersom de eksisterende landsdekkende interesseorganisasjoner ikke har gitt mandat til oppstart av en paraplyorganisasjon. Budsjettposten må endres til å dekke mer enn bare prosjekter. Den må også omfatte utvikling av baner, anlegg og plasser til å drive aktivitet. Dersom det ikke lykkes å etablere en paraplyorganisasjon, kan midlene forvaltes av Kulturdepartementet som en støtteordning for unges aktivitet som kjennetegnes av høy deltagelse og lav organisasjonsgrad.

 

Sakens fakta

Venstre har i sitt alternative budsjettforslag fremmet forslag til en ny tilskuddspost til spesielle frivillighetsformål på 150 millioner. Forslaget er at 50 av disse millionene skal gå til egenorganisert idrett ved opprettelse av en paraplyorganisasjon og støtte til prosjekter. Forslaget er viet oppmerksomhet i et oppslag i VG, der det fremkom at midlene skal gå til skateboarding og snowboarding, men også andre uspesifiserte aktiviteter. Det er to-tre initiativtagere uten tilknytning til landsdekkende organisasjoner som har foreslått å opprette en paraplyorganisasjon. Forslaget er fremmet uten involvering av NORB eller andre landsdekkende organisasjoner som støtter egenorganisertes interesser.

 

Redegjørelse for problemstilling fra Norsk Organisasjon for Rullebrett (NORB)

NORB støtter forslag om økt støtte til fysisk aktivitet for barn og unge som har lav organisasjonsgrad i tradisjonelle idrettsorganisasjoner. NORB reagerer derimot på et forslag om støtte til opprettelse av en paraplyorganisasjon og ensidig støtte til prosjekter. Det er flere årsaker til at NORB reagerer på forslagets innretning. Særpreget ved en nasjonal paraplyorganisasjon er at den springer ut fra eksisterende nasjonale organisasjoner som finner sammen om felles mål. Men de organisasjonene som i dag representerer de egenorganiserte både for skateboard og snowboard på landsbasis har ikke et initiativ eller gitt mandat for opprettelse av en paraplyorganisasjon. Initiativtagerne ovenfor Venstres stortingsgruppe, har i dag ikke tilknytning til de nasjonale organisasjonene for egenorganiserte (Henning Andersen og Petter Hatlem). Initiativet bygger på gode intensjoner, men initiativet er tatt uten et mandat fra de landsdekkende interesseorganisasjonene for de egenorganiserte. Det forhold at initiativet mangler forankring i de gruppene de er ment å støtte, og uten landsomfattende nettverk, gjør det nødvendig at en demokratisk prosess kommer frem i merknaden til budsjettet. Det er nødvendig for tilliten til at budsjettposten bidrar til å oppnå det målet om økt aktivitet for egenorganiserte.  NORB ble stiftet i 1978 som landsdekkende organisasjon for de som står på skateboard i Norge. Organisasjonene jobber for interessene både til de utøverne som er organisert og det flertallet av unge som er uorganisert (egenorganisert). Som landsdekkende organisasjon i snart 40 år, og med godt grunnlag til å identifisere hvilke behov og interesser som kjennetegner skatere fra hele landet, er det vår klare kunnskap at ensidig støtte til prosjekter ikke gjenspeiler behovet. Skatere over hele landet har behov for konkrete, solide og varige skateanlegg (skateparker og skatehaller).

 

NORBs forslag til innretning på eventuell ny tilskuddspost for egenorganiserte – slik det er presentert for politiske miljøer etter at saken ble kjent

Stortinget bevilger 50 millioner til en støtteordning for unges egenorganiserte aktivitet. Budsjettet må gis en merknad, der det settes som et premiss for Stortingets bevilgning, at paraplyorganisasjonen etableres etter demokratiske prinsipper og bygges opp av de eksisterende nasjonale interesseorganisasjonene. Budsjettposten endres til å dekke både prosjekter og utvikling av baner, anlegg og plasser til å drive aktivitet. Dersom det ikke lykkes å etablere en paraplyorganisasjon, forvaltes budsjettposten av Kulturdepartementet. Støtteordningens formål er å bidra til økt aktivitet og svare til behovene hos de ulike gruppene av egenorganiserte unge.

 

Med vennlig hilsen

Styret

Norsk Organisasjon for Rullebrett