Vedtekter

Vedtekter for NORB – Norsk Organisasjon for Rullebrett

 

 

§ 1 FORMÅL

Norsk Organisasjon for Rullebrett NORB, er en interesseorganisasjon forrullebrettkjørere og andre som vil støtte aktiviteten. NORBs formål er å legge tilrette for rullebrett, være talerør for rullebrettkjørere, samt bidra til å øke deres antall. NORB skal fremme en kultur for kreativitet, lek, tolleranse og inkludering blant rullebrettkjørere. NORB er arrangør av det offisielle NM i rullebrett.

 

§ 2 ORGANISASJONSPRINSIPP

NORB er en selvstendig og uavhengig organisasjon, partipolitisk og religiøst nøytral. NORB skal legge vekt på at det er de aktive medlemmene som skal prege organisasjonen. Innenfor rammen av vedtektene står alle ledd fritt i å utforme arbeidsforum og organisering. Lokal aktivitet er grunnlaget for all virksomhet i NORB.

 

§ 3 MEDLEMSKAP

Medlemskap i NORB skjer både gjennom medlemskap i lokale rullebrettklubber som er tilsluttet NORB eller ved direkte medlemskap. Medlemmer i lokale klubber betaler den lokale kontingenten klubben bestemmer. Klubbene sender inn oversikt over klubbmedlemmer etter nærmere regler.

  • Direktemedlemmer betaler en årskontingent til NORB på kr 50,-.
  • Klubber med under 30 medlemmer betaler en årskontingent på kr 50,- pr klubb og klubber med mer enn 30 medlemmer betaler en årskontingent på kr 100,- pr klubb

 

§ 4 KLUBBER OG SENTRALLEDD

a) En klubb må bestå av minst 7 medlemmer, men kan ha færre i en oppstartfase. Klubbene skal driftes etter ordinære organisasjons-prinsipper og støtte seg til NORBs formål. Klubben skal ha en leder. Lederen eller den klubben oppnevner, skal være kontaktperson til sentralleddet.

b) Sentralleddet består av NORB-styret, NORBs råd og NORB-kontoret. Det er ansvarlig for å legge til rette for gjennomføring av NM, bistå klubbene og enkeltmedlemmene, gi råd til kommuner og politiske miljøer som vil legge til rette for rullebrett, føre regnskap og avholder landsmøte.

c) Styret kan gjennomføre suppleringsvalg i perioden.

 

§ 5 LANDSMØTE

Landsmøte holdes i tilknytning til NM annethvert år. På landsmøtet har følgende møte- og stemmerett: To representanter fra hver klubb, fire for klubber med 50 medlemmer eller flere og NORB-styret. Evt. Ansatte og rådsmedlemmer har møterett, men ikke stemmerett. Landsmøte behandler følgende saker: Beretning for perioden, regnskap og budsjett, arbeidsplan, valg av NORBs leder og styret.

 

§ 6 NORBs NETTSIDE

NORBs sentralledd er ansvarlig for drift og redigering av NORBs hjemmeside og domenet norb.no – og norbnm.no.

 

§ 7 VEDTEKTENE

Endring av vedtektene kan bare skje på landsmøtet og krever simpelt flertall. Forslag til endringer av vedtektene må være innlevert styret senest to uker før landsmøtet.

 

§ 8 OPPLØSING

Bare landsmøtet kan nedlegge NORB. Et slikt krav krever ¾ flertall. Landsmøtet vedtar fordeling av NORBs midler og plan for avvikling.

 

Første gang vedtatt – stiftelsesmøte 20.04.1978 (Persbråten skole)

Endret på landsmøtet 01.12.2001

Endret på landsmøte 05.08.2011 (Larvik)