NORB

Pressemelding ekstraordinært landsmøte

Pressemelding Norsk Organisasjon for RulleBrett ekstraordinært Landsmøte 29/10-16

I helgen ble det arrangert ekstraordinært landsmøte i NORB. Møtet ble avholdt på Elvebakken skole i Oslo. Tilstede var 35 møtedeltakere fra landets skateklubber med nasjonal spredning fra Bodø til Kristiansand med totalt antall stemmeberettigede på 65. Samt representanter fra Norges Snowboardforbund og Norges Skøyteforbund.

NORB styrets innstilling:

“NORB ber om mandat fra klubbene til å starte og eventuelt fullføre prosessen, med å organisere skateboard inn i norsk idrett, med mål om å etterstrebe best mulig organisasjonsmodell for skating i Norge”.

Det ble enstemmig vedtatt å gi NORB dette mandatet. Styret og generalsekretær vil umiddelbart fortsette dette arbeidet, og har oppfølgingsmøte med Norges Idretts Forbund kommende uke.

Som grunnlag for mandatet ligger også disse punktene for å sikre best mulig modell for skateboard underlagt NIF.

  • At skating, som personlig aktivitet, ikke skal institusjonaliseres, men formidle en grunnholdning om at skating skal kunne utføres “overalt, alltid, for alle”.
  • NORB skal fortsatt bekjempe de krefter som anser skateboard som uønsket.
  • At en skateboardklubb sine avgifter for medlemskap i NORB, skal ligge på et minimumsnivå.
  • At skatere og skateklubbers medlemskap, meninger og holdninger, skal gjennomsyre arbeidet til NORB.
  • At de som drifter klubber, skal få best mulig vilkår og uttelling for medlemmene sine, søknader, bygging og drift av anlegg, ute som inne.
  • At utvelgelsen av et landslag skal gjenspeile flere kriterier enn oppnådde konkurranseresultat.
  • At NORB skal etterstrebe en posisjon som en påvirker og utfordrer til NIF og IOC.
  • At enhver nåværende og fremtidig leder og styremedlem av NORB skal ha tilknytning til skating, og selv ha vært aktiv i skatekulturen.
  • At NORB sin styresammensetting skal i størst mulig grad være av aktive skateklubbmedlemmer.
  • At NORB på ett hvert tidspunkt skal kunne trekke seg ut av forhandlingene med NIF dersom ønsket organisering ikke oppnåes.

Norsk Organisasjon for RulleBrett takker for tillitten og ser frem til å jobbe frem en best mulig organisasjonsmodell for skating i Norge.

Vi skates!