NORB

Referat ekstraordinært landsmøte 29. oktober 2016

Referat fra norb årsmøte 29.10.2016

Sted: Møllergata skole – Plenumsalen

 

 1. Velkommen ved Generalsekretær Henning Braaten

 

 1. Presentasjon av møtedeltagerne (35 møtende møtedeltagere – 4 kvinner og 31 menn)
 • Vedtak: Antall stemmer/stemmeberettigede Jf. § 5 i vedtektene = 65:

 

 1. Godkjenning av dagsorden og saksliste ved President Per Olav Hetland og Joakim Wang.
 • Vedtak: Godkjent

 

 1. Informasjon fra President Per Olav Hetland og styremedlem Joakim Wang. Informasjonen konsentrerte seg om prosessen i NORB styret knyttet til vurderinger, møtevirksomhet og innstilling knyttet til spørsmålet om NORB skal knytte seg til NIF, eller bli stående (som kultur) utenfor muligheten til å ha en rolle inn mot IOC når skateboard har blitt en OL gren. Informasjonen innebar praktiske fordeler og ulemper for klubbene ved å være knyttet til kultur/frivillighet eller idrett. Møtedeltagerne ble gitt anledning til å stille spørsmål.
 • Vedtak: Tatt til orientering

 

 1. NORB styrets innstilling ved President Per Olav Hetland og styremedlem Joakim Wang.
 • Innstilling:
  •  “NORB ber om mandat fra klubbene til å starte og fullføre prosessen, med å organisere seg i norsk idrett, med mål om å etterstrebe best mulig organisasjonsmodell for skating i Norge”.Med best mulig modell menes:
   • At skating, som personlig aktivitet, ikke skal institusjonaliseres, men formidle en grunnholdning om at skating skal kunne utføres “overalt, alltid, for alle”.
   • NORB skal fortsatt bekjempe de krefter som anser skateboard som uønsket.
   • At en skateboardklubb sine avgifter for medlemskap i NORB, skal ligge på et minimumsnivå.
   • At skatere og skateklubbers medlemskap, meninger og holdninger, skal gjennomsyre arbeidet til NORB på en demokratisk måte.
   • At de som drifter klubber, skal få best mulig vilkår og uttelling for medlemmene sine, søknader, bygging og drifting av anlegg, ute som inne.
   • At NORBs utvelgelse av et landslag skal gjenspeile flere kriterier enn oppnådde konkurranseresultat.
   • At NORB skal etterstrebe en posisjon som en påvirker og utfordrer til NIF og IOC
   • At enhver nåværende og fremtidig leder og styremedlem av NORB bør ha tilknytning til skating, og selv ha vært aktiv i skatekulturen.
   • At NORB sin styresammensetning skal i størst mulig grad være av aktive skateklubbmedlemmer.
   • At NORB på ett hvert tidspunkt skal kunne trekke seg ut av forhandlingene med NIF dersom ønsket organisering ikke oppnåes.

 

 • Vedtak: Enstemmig godkjent (65 av 65 stemte for)

 

 1. Sosialt etter møtet – Cafe Sara

 

 

Referent – Styremedlem Kjetil Andreas Ostling

Sted: Elvebakken skole – Plenumsalen