NORBStyremøte

Styremøte 29.11.11

Referat – styremøte NORB 29.11.2011

Sted: Munchs gate 5 – Oslo

Tilstede: Kjetil Ostling, Fritjof Krogvold, Thomas Huse, Joakim Wang, Sindre Sandvin og Per Olav Hetland

Frafall: Geir Allan Hove, Sindre Sandvind og Gitte Kristensen 

 

Sak 1. Godkjenning av siste referat

Vedtak: Godkjent

 

 

Sak 2. NM 2012 i Trondheim

Joakim Wang tok en grundig gjennomgang av status på arbeidet med NM 2012 i Trondheim.

Bitmill jobber opp mot flere mulige sponsorer, både hovedsponsorat og øvrige sponsorløsninger. Bitmill vurderer dialogen med aktørene som positiv, og har god tro på at innsalget vil gå fint. Hvilke sponsorer dialogen berører, referatføres ikke på dette stadiet i prosessen.    

Grunnlagsarbeidet som ble gjort til NM 2011, med opprettelse av WWW.NORBNM.NO, gjør arbeidet informasjon og plattform for informasjon langt enklere inn mot NM 2012. Bitmill har flere gode ideer til videreutvikling av nettsiden.   

Joakim og Fritjof har vært i møte med Trondheim kommune. Kommunen er positiv til flere økonomiske bidrag til NM. Det er søknadsfrist i midten av desember. Joakim (og evt. andre fra styret) drar i nytt møte i Trondheim 09. desember.

Det er god dialog med lokal klubb i Trikkestallen. Klubben er robust og har god økonomi. Dialogen går ut på tiltak for å sette hallen i best mulig stand, samt vurderinger av mulighet for Vert NM.

I sentrum av Trondheim er et ungdomstilbud som heter ISAK. Tilbudet kan bli en samarbeidspartner for Kidkamp og andre arrangementer.

Det er et ønske å budsjettere med flere til NM crew. To til sekretariat er bukket (samme jenter som NM 2011).

 Til NM 2011 vedtok NORB følgende retningslinjer for sikkerhet:

  • Hjelmpåbud for junior i alle grener (10 – 16 år).
  • Alle deltagere må signere et skjema.
  • Alle under 18 år må ha signering fra foresatte på at disse tar ansvar for evt. skader som oppstår under NM.
  • Alle over 18 år må selv skrive under på samme skjema.  

Sikkerhetstiltakene videreføres for 2012.

Styret uttrykte honnør til Joakim og Bitmill for god fremdrift og gode ideer for et knall NM i 2012.   

Vedtak: Orientering tatt til etterretning

 

Sak 3. Møte med Kunnskapsdepartementet

NORB ble invitert i møte med Kunnskapsdepartementet for å gi innspill på en ny stortingsmelding om idrett. Fritjof, Joakim og Thomas deltok i møtet. Fra departementet stilte Statssekretæren sammen med embetsverk. På møtet deltok blant andre også NSFB. NORB og NSFB utfylte hverandre ved å dele erfaringer knyttet til å organisere grupper som der det er stor avstand mellom utøvergruppen og antallet som er organisert. Kunnskapsdepartementet hadde fått et notat fra NORB i forkant, og ønsket videre innspill til hvordan en bedre kan sikre at grupper slik som skatere kan registreres og komme med i myndighetenes prioriteringer.

 Thomas har undersøkt om det er aktører (eks. SSB og Norsk Galupp) som har gjort undersøkelser som innebærer telling av skatere. Det ble avdekket at det gjøres en levekorsundersøkelse i 2012, som muligens inkluderer skating. Undersøkingen avdekket også at Asker (fylkes)kommune har gjennomført en undersøkelse, som kan ha inkludert skating.  

 Møtet ble oppsummert som interessant og meningsfylt. NORB vil følge videre med på stortingsmeldingen og vurdere nye initiativ ovenfor departementet.

Vedtak: Orientering tatt til etterretning. Thomas undersøker med Asker (fylkes)kommune om skating inngår i deres levekårsundersøkelse.

 

Sak 4. Møte med LNU

Per Olav har deltatt i møte med LNU, for å høyne kompetansen og oversikten over mulige støtteordninger klubber i NORB kan benytte.   

 Til tiltak som aktiviserer unge (minst en under 26 år) kan alle klubber i NORB søke støtte fra Frifond på inntil 25.000 kr. Det er et enkelt skjema på nett, og det er stor mulighet for å få innvilget støtte, dersom en har en konkret søknad som fyller kriteringene.

 NORB gikk også gjennom mulige søknadsområder slik som:

  • Midler fra – Aktiv Ungdom
  • EU fond
  • Kommunale utlysninger til frivillige organisasjoner

 Vedtak: Per Olav lager forslag til tekst som kan informere medlemsklubber og veilede til utfylling av søknader.

 

Sak 5. NORB støttende aktivitet til medlemsklubber

Flere av styremedlemmene har siden siste møte bidratt med støtte til medlemsklubbers aksjoner og behov. Etter forespørsel fra Terje Bjornsvik (skateblubb på Nesodden) deltok Kjetil, Joakim og Frisel på møte med Byggherren for en betongbowl på Nesodden. Hensikten med møtet var å unngå at planen om en betongbowl ble skrinlagt, da Byggherren hadde underbudsjettert prosjektet. Tilbakemelinger tyder på at Byggherren og Kommunen har blitt enige om å gjennomføre prosjektet.

 

NORB ble kontaktet av Tromsø skateklubb for støtte til å sikre videre drift av skatehall. Per Olav tok oppdraget og bidro med debattinnlegg i lokalavis, kontakt med Kulturdepartementet, Fløya IL og løpende dialog med Tromsø klubben. Etter dialogen med departementet la departementet press på kommunen og det er blitt en løsning. Klubben har gitt tilbakemeldinger om at bistanden fra NORB har vært viktig og nyttig. Per Olav Hetland gis ros for godt arbeid.

 

Vedtak: Støttende aktivitet til medlemsklubber tatt til orientering.

 

Sak 6. Gjennomgang av konto

Vedtak: Saldo og bevegelser på konto tatt til orientering

 

 

Sak 7. Avtale mellom NORB og Tacky

Per Olav og Kjetil gjorde rede for de siste ukenes dialog mellom NORB og Tacky. Det er laget en avtale som inneholder et økonomisk oppgjør og avklaring av domene til www.norb.no. Avtalen inneholder videre følgende ordlyd:

  • NORB og dets styre skal ikke med viten og vilje motarbeide Tacky.nos aktiviteter på bakgrunn av samarbeid, og vil gi Tacky.no like muligheter som andre medier til å dekke NORBs aktiviteter. Dette skal også protokollføres i NORBs neste styremøte, sammen med informasjon om at alle forhold mellom Tacky.no og NORB er gjort opp.

 

  • Tacky skal ikke med viten og vilje motarbeide NORB som frivillig interesseorganisasjon. Tacky skal ikke forskjellsbehandle styremedlemmer i NORB, selv om de har andre skaterelaterte verv, hvis styremedlemmene ønsker å bruke Tacky som mediekanal for NORB.

 

Vedtak: Ved utkvittering avtalens punkter anser NORB at alle forhold mellom Tacky.no og NORB er gjort opp. NORB undertegner avtalen v/Kjetil og Kjetil sender faktura til Tacky.no innen angitt tidsfrist.