Støtteordninger

Hvordan søke midler, penger, støtte til klubben?

Det er ikke alltid lett å vite hvor man skal søke om penger til klubben sin. Om man vil bygge en park, en minirampe eller holde et arrangement. Her er noen tips som kan gjøre det lettere for deg som enkeltperson, eller klubb:

Tips til deg som skal søke:

  • Beskriv hva kort og konsist om hva dere vil bruke midlene til.
  • Sjekk fokusområdene til de forskjellige støtteordningene, og knytt det opp mot det dere vil gjøre (aktivitet for barn, helsefremmende, inkludering, likeverdighet, egenorganisert aktivitet)
  • Er prosjektet stort, søk flere støtteordninger for del-finansiering.

 

 

PS: De stiftelsene NORB har vært i kontakt med har fokus på at prosjektene skal gjennomføres, ikke at de skal ha enerett på støtten de gir. Det vil si: SØK til flest mulig.

 

Vi håper dette er til inspirasjon, og lykke til i søknadsprosessen.

 

Frifond

Frifond er en støtteordning for barn og unge i hele landet. Frifond har ingen søknadsfrister, enkelt søknadsskjema og kjapp behandlingstid (maks. fire uker). Enhver skateklubb som er medlem av NORB, kan søke “Frifond Barn og unge”.  Skateklubben trenger faktisk ikke være medlem av NORB! Det kreves derimot at søkergruppen er på minst 3 personer m. m (info), og at dere skal gjennomføre aktiviteten i egen kommune.

På frifond kan man søke om støtte til lokal aktivitet (ikke drift av klubben). Frifond deler ofte ut penger til bygging av skateramper, men gir også støtte til kurs, festivaler, filmproduksjon og veldig mye annet. En gruppe kan motta maks. 25 000 kroner fra Frifond i løpet av et kalenderår.

Dette fondet er svært tilgjengelig for skateklubber av to grunner:

  1. NORB får ingen støtte fra ”Frifond Organisasjon”, og derfor har skateklubbene fri mulighet til å søke på egenhånd.
  2. Skateklubber er ikke knyttet til Norges idrettsforbund (Her er det faktisk en fordel!) Frifond gir nemlig ikke penger til idrett.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her:
http://www.frifond.no/

 

Spillemidlene

https://www.regjeringen.no/contentassets/2db68158cc544b7588a0565b86ff8e62/bestemmelser_om_tilskudd_til_anlegg_for_idrett_og_fysisk_aktivitet-v-0732b_2015.pdf

Har dere en skateklubb og ønsker en skatepark, er kommunen den beste støttespilleren. Spillemidlene fordeles til idrettsanlegg, og eierforholdet til anlegget er svært viktig. Et skateanlegg kan være både “ordinært anlegg” og ett ”nærmiljøanlegg”.

En kommune er en godkjent søker av spillemidlene. Dersom idrettsrådet i en kommune vil at det etableres en skatepark, kan kommunen på søke om midler fra kulturdepartementet for å bygge skateanlegget. Kommunen vil da være en forpliktende eier og drifter av parken. Ta kontakt med både kommune og fylke (fylkesidrettskonsulenter) for å engasjere dem!

https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/idrett/publikasjoner-fra-idrettsavdelingen/id86915/

Nærmiljøanlegg

Under nærmiljøanlegg, kan man søke om 3 byggetrinn, der kostnaden kan bli dekt med 50% spillemidler, opptil 200 000,- per byggetrinn.

Om man har tre byggetrinn kan man få tilskudd opptil 600 000,- for et nærmiljøanlegg for 1,2 millioner.

Skateparkanlegg – Utendørs skatepark

Skateparken skal være avsatt til skateboard (og eventuell annen ikke-motorisert rullende aktivitet). Arealet må tilsvare minst 800 m2 effektiv kjøreflate i varig materiale,
for eksempel betong.
Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 2 000 000. (Andre størrelser etter særskilt vurdering av departementet).

Skatehall

Tilskudd: etter særskilt vurdering av departementet.

Dersom flere kommuner søker sammen, om interkommunalt idrettsanlegg, kan det søkes om ekstra tilskudd på inntil 20 % av ordinær tilskuddssats.

PS: Selv om en kommune har momsfritak, så er støttemidlene inkludert moms.

PS2: Noen prosjekt må kostnadsprosjekteres grundig da grunnforhold blant annet kan gjøre at totalkostnaden vil kunne bli større for 800 m2 enn 6 MNOK.

Mer informasjon finner du her:
www.idrettsanlegg.no
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/kampanjer/idrettsanlegg.html?id=487436

Se anlegg som har fått støtte ved å søke “skate” på “del av navn” her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/kampanjer/idrettsanlegg/soek_etter_anlegg.html?id=487438

 

Aktiv ungdom

Aktiv ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke formell læring. Programmet er rettet mot ungdom mellom 13 og 30 år og de som jobber med ungdom. Det er flere forskjellige ting man kan søke på, men det som kanskje passer best for skateklubber er nasjonale ”Ungdomsinitiativ”. Initiativet må være skrevet av unge, og prosjektet må ha en dimensjon av nyskaping i lokalmiljøet.

Her er klubber som har fått støtte:

2004:     Brevik/Son Skateklubb*, Akershus, Brevik skatepark, 75.000 kr

2007:     Skatepark, Ungdommens Hus, Nord Trøndelag, 10 000 Euro

2011:     Skating for fellesskapet, Kløfta brettklubb, Akershus, 9150 Euro

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her:

http://www.aktivungdom.eu/

 

Sparebankstiftelsen

Mange skateklubber har fått støtte gjennom sparebankstiftelsen. Bidraget skal gå til ting som har langvarig verdi. I 2012 er fokuset rettet mot ”Nærmiljøaktiviteter, idrett og lek”. Perfekt for skateparker! Søknadsfrist er 15. februar og 15. september.

Mer informasjon finner du her:
http://www.sparebankstiftelsen.no/

Se klubber som har fått støtte: http://www.sparebankstiftelsen.no/id/210.0?showResult=1&naar=0&type=0&fylke=&match=Skate

 

Gjensidige stiftelsen

Gjennom Gjensidigestiftelsen har flere skateklubber søkt og fått midler. Her legges det vekt på at prosjektet skal fremme trygghet og helse. Dette budskapet er lurt å legge til grunn i søknaden.

Mer informasjon finner du her:
http://www.gjensidigestiftelsen.no/

Se klubber som har fått støtte: http://www.gjensidigestiftelsen.no/no/gavevirksomhet/regionale/query?query=%22skate%22

 

Frivillighetsregisteret/grasrotandelen

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på 5 prosent av innsatsbeløpet direkte til en lokal frivillig organisasjon. Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra.

Registrering i Frivillighetsregisteret er en forutsetning for å kunne delta i Grasrotandelen. Organisasjonen må drive virksomhet kun på lokalt nivå. Med lokalt nivå menes her på regionsnivå eller lavere.

Dersom man melder seg inn i frivillighetsregisteret, kan man også få momskompensasjon.

MERK: NORB ikke er en sentralledd-organisasjon, slik at skateklubber ikke trenger å søke NORB om momskompensasjon.

Mer informasjon finner du her: http://www.brreg.no/frivillighet/

 

 

 

Ikke vent med å søke. Ta kontakt med de som gir støtte, de er mer en villig til å hjelpe!